0
1
σχόλια
2580
λέξεις
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
DOCTV.GR
14 Απριλίου 2022
Το φαινόμενο των υπέρογκων χρεώσεων από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας με εκμετάλλευση του όρου της ρήτρας αναπροσαρμογής οδήγησε το ΙΝΚΑ σε προετοιμασία και υλοποίηση Συλλογικής Αγωγής, προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν στην διάθεσή τους ένα ενιαίο και σωστά δομημένο νομικό εργαλείο για να προασπίσουν τα δικαιώματά τους. Και παρακάτω ακολουθούν ερωτήσεις και απατνήσεις σχετικά με το πώς θα συμμετέχετε στην αγωγή, αλλά και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την διαδικασία.

Η διαδικασία μέσω της οποίας κάποιος μπορεί να ενταχθεί στην Συλλογική Αγωγή Ενέργειας περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική σελίδα του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Σε αυτήν περιγράφονται αναλυτικά τα τρία βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής, οι προϋποθέσεις ένταξης, τα σχετικά έγγραφα και σειρά άλλων λεπτομερειών.

Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι η Συλλογική Αγωγή και τι ζητά; Συλλογική αγωγή ονομάζεται στο Νόμο (Ν.2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών), το ύψιστο ένδικο βοήθημα που παρέχεται στις Ενώσεις Καταναλωτών και στους καταναλωτές. Δεν έχει καμία σχέση με την ατομική αγωγή (όπου ενάγων είναι ένα πρόσωπο) ή την ομαδική αγωγή (όπου ενάγοντες είναι μια ομάδα προσώπων).Η συλλογική αγωγή ασκείται για την προστασία των συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων, που αντανακλούν και στα ατομικά συμφέροντα απεριορίστου αριθμού καταναλωτών, απροσδιορίστων και αταυτοποιήτων. Ερευνητέα καθίσταται αποκλειστικώς η βλάβη των συλλογικών καταναλωτικών συμφερόντων από την προσβαλλομένη ως παράνομη συμπεριφορά των προμηθευτών.

Με τη συλλογική αγωγή επιδιώκεται, αφενός μεν να αναγνωριστεί αυτή η συμπεριφορά ως αντικαταναλωτική και παράνομη, και αφετέρου, να απαγορευτεί η επανάληψη της συμπεριφοράς αυτής για το μέλλον, ώστε να προστατευτούν οι καταναλωτές.

Ποιες είναι οι διαφορές μιας Συλλογικής, με μια ατομική αγωγή; Οι διαφορές είναι πολλές και ουσιαστικές. Η Συλλογική αγωγή εκδικάζεται με ειδική διαδικασία (εκουσία δικαιοδοσία) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Αυτή η διαδικασία παρέχει εγγυήσεις ταχύτητας της διαδικασίας, προφορικότητας της διαδικασίας και αυτεπάγγελτης συλλογής αποδείξεων εκ μέρους του δικαστηρίου. Πρακτικά, αναμένεται να οριστεί  δικάσιμος εντός 2-4 μηνών από την κατάθεση της Αγωγής. Το δικαστήριο ερευνά αφηρημένα την συμπεριφορά του προμηθευτή και καταλήγει εάν αυτή είναι νόμιμη ή παράνομη, για όλους τους καταναλωτές. Το δε κόστος μοιράζεται μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η ατομική αγωγή εκδικάζεται με την κλασική τακτική διαδικασία. Η διαδικασία έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για να καταλάβατε, σε μια ατομική αγωγή ο φάκελος της υπόθεσης κλείνει 90 ημέρες μετά την κατάθεση της αγωγής. Μετά προσδιορίζεται με πράξη του δικαστηρίου δικάσιμος, η οποία με τα τρέχοντα δεδομένα, είναι περίπου 1 έτος μεταγενέστερα. Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου δεν είναι προφορική αλλά μόνο έγγραφη (δια της κατάθεσης εγγράφων) και η απόφαση του δικαστηρίου εξαρτάται, αφενός μεν αποκλειστικά από τις αποδείξεις που προσάγουν ενώπιον του δικαστηρίου οι διάδικοι, αφετέρου δε από το εάν αποδείχτηκε αδικοπραξία εκ μέρους του προμηθευτή σε βάρος του μεμονωμένου ενάγοντα. Το δε κόστος της διαδικασίας επιβαρύνει μεμονωμένα τον ενάγοντα καταναλωτή.

Οι πάροχοι είναι πολλοί. Θα ασκηθεί μια Συλλογική Αγωγή; Όχι. Είναι προφανές ότι κάθε πάροχος έχει δικούς του συμβατικούς όρους. Συνεπώς, θα ασκηθούν περισσότερες της μιας συλλογικές αγωγές, με στόχο να εισαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης τουλάχιστον οι 20 γνωστοί σε εμάς πάροχοι που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αυτή τη στιγμή και επιβάλλουν σε βάρος των καταναλωτών πρόσθετα κόστη μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Κατά ποιων παρόχων θα ασκηθούν Αγωγές; Έχουμε εντοπίσει 20 παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (1. ΔΕΗ, 2.Protergia, 3.Elpedison, 4.ΗΡΩΝ, 5.WATT+VOLT, 6.ΖΕΝΙΘ, 7.Volton, 8.NRG, 9.Φυσικό Αέριο, 10.Volterra, 11.KEN, 12.OTE Estate, 13.ΕΛΤΑ Ενέργεια, 14.Green, 15.EΛINOIΛ, 16.PetroGaz Energy, 17. Solar Energy, 18.BI.ENEP, 19.Nova Energy, 20.We Energy) και πρόθεσή μας είναι να ασκηθούν Συλλογικές Αγωγές κατά κάθε παρόχου, ο οποίος επιβαρύνει τους καταναλωτές με ρήτρα αναπροσαρμογής. Εάν προκύψουν κι άλλοι πάροχοι που επιβάλλουν πρόσθετες επιβαρύνσεις μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής, τότε θα ασκηθούν πρόσθετες συλλογικές αγωγές, ώστε να καλυφθούν όλοι οι καταναλωτές που θα απευθυνθούν στο ΙΝΚΑ.

Πότε θα κατατεθεί η Συλλογική Αγωγή; Το χρονοδιάγραμμά λέει ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει ασκηθεί το δικόγραφο.

Πόσο θα καθυστερήσει η εκδίκαση της Αγωγής; Η Συλλογική Αγωγή εκδικάζεται με ειδική διαδικασία (εκουσία δικαιοδοσία) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που έχει την έδρα του ο προμηθευτής  (συνήθως, της Αθήνας). Αυτή η διαδικασία παρέχει εγγυήσεις ταχύτητας της διαδικασίας, προφορικότητας της διαδικασίας και αυτεπάγγελτης συλλογής αποδείξεων εκ μέρους του δικαστηρίου. Πρακτικά, αναμένεται να οριστεί  δικάσιμος εντός 2-4 μηνών από την κατάθεση της Αγωγής.

Η απόφαση επί της Αγωγής πότε θα βγει; Ο νόμος παρέχει προθεσμία 8 μηνών στο δικαστήριο για να εκδώσει την απόφασή του, η οποία ξεκινά από τη λήξη της εκδίκασης της υπόθεσης στο ακροατήριο. Δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβέστερης εκτίμησης, σχετικά με το χρόνο έκδοσης απόφασης. Εντούτοις, λόγω της μεγάλης κοινωνικής σημασίας του θέματος (ακόμα και για την εθνική οικονομία), πιστεύουμε ότι η απόφαση θα εκδοθεί σχετικά άμεσα, δηλαδή εντός 3 ή 4 μηνών. Η εκτίμηση αυτή αναφέρεται με κάθε επιφύλαξη και δεν είναι ούτε ακριβής, ούτε δεσμευτική.

Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της Αγωγής, πώς μπορούμε να καλυφθούμε δικαστικά; Έχουμε επίγνωση της έντασης και της οξύτητας του προβλήματος. Για το λόγο αυτό, είναι στις προθέσεις μας, να ασκήσουμε αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της Συλλογικής Αγωγής. Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι η ταχύτερη διαδικασία που διαθέτει η Ελληνική Δικαιοσύνη. Στην πράξη και κατά κανόνα, ο χρόνος που χρειάζεται για να εκδοθεί μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είναι 1-2 μήνες, από την ημέρα που γίνεται το δικαστήριο (δίχως αυτός ο χρόνος να μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια ή και ακρίβεια και δίχως να είναι δεσμευτική η εκτίμησή μας, η οποία στηρίζεται στη μέχρι τώρα εμπειρία μας).

Αίτημά μας είναι να μην διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, εάν εξοφλούνται όλες οι λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού, πλην της χρέωσης που προκύπτει από τη ρήτρα αναπροσαρμογής, μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της Αγωγής. Εάν το δικαστήριο δεχτεί το αίτημα, τότε ο καταναλωτής θα μπορεί να πληρώνει τις λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού, πλην της ρήτρας αναπροσαρμογής, δίχως να κινδυνεύει από διακοπή της ηλεκτροδότησης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αγωγής. Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η οριστική απόφαση επί της Αγωγής, παύει η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων και εφεξής ισχύει η οριστική απόφαση επί της Αγωγής.

Η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού λήγει άμεσα. Τι πρέπει να κάνω; Είναι πιθανό, η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού να προηγείται του χρόνου άσκησης των Αγωγών και των αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι δεν μπορεί να βοηθήσει έγκαιρα καμία από τις δικαστικές διαδικασίες που έχουμε ξεκινήσει.

Σε αυτή την περίπτωση, η μόνη ασφαλής λύση που προκρίνει η νομική μας ομάδα είναι να υποβάλλετε αίτημα διακανονισμού της οφειλής, υπογράφοντας την σχετική αίτηση διακανονισμού αλλά και τη σχετική ρυθμιστική πράξη (πχ πρακτικό διακανονισμού, πρόσθετη πράξη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, όποια ονομασία κι αν του αποδίδει ο προμηθευτής σας, εφόσον έχει ισχύ συμφωνίας διακανονισμού) “με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος”, ώστε να διατηρήσετε ακέραιο το δικαίωμα, να στραφείτε κατά του παρόχου σας, για τη χρέωση με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά και για να περιορίσετε τις απώλειες της ρευστότητάς σας, μέχρις εκδόσεως αποφάσεως, αρχικά επί της αιτήσεως λήψης ασφαλιστικών μέτρων και στη συνέχεια, επί της Αγωγής.

Και αν κερδηθεί η Αγωγή, εγώ τι όφελος έχω; Εφόσον το δικαστήριο δεχτεί την αγωγή και κηρύξει την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή, τότε απαγορεύει την εκάστοτε κριθείσα ως παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτή, πράγμα το οποίο επιδρά άμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγωγή. Όσοι δεν συμμετέχουν στην αγωγή, θα μπορούν μόνο έμμεσα να ικανοποιηθούν από το δεδικασμένο που θα παραχθεί (και το οποίο κατά το νόμο, ισχύει έναντι όλων) όταν η απόφαση καταστεί αμετάκλητη (δηλαδή, μετά την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο).

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε μια Συλλογική Αγωγή; -  Εγώ πώς ξέρω αν μπορώ να συμμετέχω σε μια Συλλογική Αγωγή; Όλοι όσοι το επιθυμούν, εφόσον είναι καταναλωτές, δηλαδή τελικοί αποδέκτες του προϊόντος ή της υπηρεσίας, που τους παρέχει ο προμηθευτής. Πρακτικά, μόνο εάν είστε προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν μπορείτε να συμμετέχετε στη συλλογική αγωγή. Σε κάθε περίπτωση, εάν έχετε αμφιβολίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία που έχει φτιαχτεί για το σκοπό αυτό (τηλ: 211 0135 199 και 211 0135 200, email για πληροφορίες: [email protected]). Έτσι, θα ενημερωθείτε άμεσα, ανάλογα με τα ατομικά σας χαρακτηριστικά, για τις δυνατότητες συμμετοχής σας.

Είμαι ιδιοκτήτης επιχείρησης. Μπορώ να συμμετέχω στην Αγωγή; Εφόσον η επιχείρησή σας δεν λειτουργεί ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά είναι τελικός αποδέκτης της ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνεται με ρήτρα αναπροσαρμογής, μπορείτε να συμμετέχετε στη συλλογική αγωγή.

Έχω αλλάξει πρόσφατα πάροχο. Μπορώ να συμμετέχω στη Συλλογική Αγωγή; Ναι. Κατ’ αρχάς, εάν η αλλαγή έγινε εντός των τελευταίων 6 μηνών μπορείτε κανονικά να στραφείτε και κατά του προηγούμενου παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον και ο νέος πάροχος σας επιβαρύνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής έχετε δικαίωμα να στραφείτε και κατά του νέου παρόχου.

Έχω οφειλές προς τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορώ να συμμετέχω στη Συλλογική Αγωγή; Ναι. Εφόσον η σύμβασή σας είναι ενεργή και εξακολουθείτε να επιβαρύνεστε βάσει των όρων της σύμβασης, τα δικαιώματά σας είναι ακέραια και δεν εξαρτώνται από τις τυχόν οφειλές σας.

Η σύμβασή μου έχει καταγγελθεί. Μπορώ να συμμετέχω στη Συλλογική Αγωγή; Ναι. Κατ’ αρχάς, εάν η καταγγελία έγινε εντός των τελευταίων 6 μηνών μπορείτε κανονικά να στραφείτε κατά του παρόχου που κατήγγειλε τη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον και ο νέος πάροχος σας επιβαρύνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής έχετε δικαίωμα να στραφείτε και κατά του νέου παρόχου.

Η σύμβασή μου έχει καταγγελθεί πέραν του εξαμήνου. Μπορώ να συμμετέχω στη Συλλογική Αγωγή κατά του παλαιού παρόχου; Όχι. Σε αυτή την περίπτωση έχετε δικαίωμα να στραφείτε μόνο κατά του νέου παρόχου και μόνο εφόσον και ο νέος πάροχος σας επιβαρύνει με ρήτρα αναπροσαρμογής.

Έχω καταλήξει στη ΔΕΗ ως πάροχο τελευταίου καταφυγίου. Μπορώ να συμμετέχω στη Συλλογική Αγωγή; Αν η ΔΕΗ ΑΕ επιβαρύνει το λογαριασμό σας με ρήτρα αναπροσαρμογής, τότε μπορείτε να συμμετέχετε στην Αγωγή.

Έχω περισσότερες παροχές, σε διαφορετικούς παρόχους. Τι κάνω; Μπορείτε να συμμετέχετε στη συλλογική αγωγή που θα αφορά κάθε πάροχο, τηρουμένων των προϋποθέσεων συμμετοχής που αναφέρονται στις απαντήσεις των ερωτήσεων 21, 22, 23 και 26.

Τι χρειάζεστε από εμένα; Αρχικά, χρειάζεται να εγγραφείτε ως μέλος του ΙΝΚΑ συμπληρώνοντας την Αίτηση εγγραφής στο ΙΝΚΑ. Στη συνέχεια χρειάζεται να μας αποστείλετε κάποια έγγραφα, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή σας στην Αγωγή.

Πώς μπορώ να εγγραφώ στο ΙΝΚΑ; Συμπληρώνετε την σχετική αίτηση εγγραφής που θα βρείτε εδώ. Προσοχή: Είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων στοιχείων: Όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ. Αφού την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, την εκτυπώνετε, την συμπληρώνετε, την υπογράφετε και τη σκανάρετε (ή εναλλακτικά την φωτογραφίζετε με καθαρή φωτογραφία από το κινητό σας τηλέφωνο) και την στέλνετε στο mail [email protected]  Εάν έχετε περισσότερες παροχές, σε διαφορετικούς παρόχους, αρκεί μια μόνο εγγραφή.

Και ποια άλλα έγγραφα χρειάζονται; Αφού εγγραφείτε ως μέλος του ΙΝΚΑ, για την συμμετοχή σας στην Αγωγή θα χρειαστεί:
Αντίγραφο της σύμβασης που υπογράψατε με τον πάροχό σας.
Αντίγραφα εκκαθαριστικών λογαριασμών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021.
Αντίγραφα εκκαθαριστικών λογαριασμών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2022.
Μια έγγραφη εξουσιοδότηση προς τους δικηγόρους που έχουν αναλάβει τη σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση της Αγωγής, την οποία θα βρείτε εδώ, και
Τα παραπάνω έγγραφα τα στέλνετε σκαναρισμένα (ή με καθαρές φωτογραφίες από το κινητό σας) στη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Εάν έχετε περισσότερες παροχές, σε διαφορετικούς παρόχους, τότε όλα τα παραπάνω έγγραφα χρειάζεται να τα στείλετε εκ νέου για κάθε επιπλέον πάροχο.

Δεν έχω/έχασα τη σύμβασή μου. Πώς μπορώ να τη βρω; Θεωρητικά, με την υπογραφή της σύμβασής σας λάβατε ένα αντίγραφο της σύμβασης για το αρχείο σας. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει διαθέσιμο αυτό το αντίγραφο, τότε μπορείτε να ζητήσετε από τον πάροχό σας να σας χορηγήσει ένα νέο αντίγραφο της σύμβασής σας. Για να σας βοηθήσουμε, έχουμε ετοιμάσει ένα προσχέδιο αίτησης, που θα βρείτε εδώ. Εσείς θα χρειαστεί να εκτυπώσετε την αίτηση, να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία, να συμπληρώσετε την ημερομηνία και να την υπογράψετε. Ύστερα θα πρέπει να την υποβάλλετε στον πάροχό σας (είτε σε κάποιο κατάστημα εξυπηρέτησης, είτε διαδικτυακά). Σε περίπτωση που η κατάθεση της αίτησης γίνει σε φυσικό κατάστημα, θα πρέπει να ζητήσετε να σας εκδώσουν φωτοαντίγραφο της αιτήσεως, επί του οποίου ο υπάλληλος που την παρέλαβε θα βεβαιώσει την παραλαβή και θα θέσει ημερομηνία, υπογραφή και ονοματεπώνυμο.

Έκανα αίτηση στον πάροχό μου για να μου εκδώσει αντίγραφο της σύμβασης αλλά ο πάροχος δεν μου χορηγεί αντίγραφο. Τι κάνω; Εάν η αίτησή σας έγινε διαδικτυακά, τότε θα πρέπει να μας προωθήσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο υποβάλλατε το αίτημα χορήγησης αντιγράφου της σύμβασής σας. Η προώθηση θα πρέπει να γίνει στο email του ΙΝΚΑ ([email protected]). Εάν υποβάλλατε την αίτησή σας σας κάποιο κατάστημα εξυπηρέτησης του παρόχου σας, τότε μας προωθείτε την αίτηση που υποβάλλατε (στην οποία θα πρέπει να φαίνεται η βεβαίωση της παραλαβής της, όπως αναφέρεται στην ερώτηση 22) με την οποία υποβάλλατε το αίτημα χορήγησης αντιγράφου της σύμβασής σας. Η προώθηση θα πρέπει να γίνει στο email του ΙΝΚΑ  ([email protected]mail.com)

Σύντομα, ένας δικηγόρος από τη νομική ομάδα του ΙΝΚΑ θα επικοινωνήσει μαζί σας, ώστε να σας βοηθήσει να λάβετε τα έγγραφά σας.Σημειώστε, ότι ενδεχόμενη εξακολουθητική άρνηση του παρόχου να σας χορηγήσει αντίγραφο της σύμβασής σας, μπορεί να καταλήξει σε πρόταση εκ μέρους της νομικής ομάδας, για την υποβολή αναφοράς προς τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Σε περίπτωση που επιλέξετε την υποβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Καταναλωτή, η νομική ομάδα του ΙΝΚΑ θα σας παρέχει την απαραίτητη αρωγή σε όλη τη διαδικασία.

Έχει κόστος όλο αυτό κι αν ναι πόσο; Η διαδικασία άσκησης μιας Συλλογικής Αγωγής είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Ήδη έχει κινητοποιηθεί μια ομάδα δικηγόρων, τόσο για τη σύνταξη της αγωγής όσο και για τη διαχείριση τυχόν εμπλοκών σε σχέση με τους παρόχους αλλά και για αναφορές προς το Συνήγορο του Καταναλωτή (εάν απαιτηθούν), έχει δημιουργηθεί ειδική γραμματεία για την εγγραφή καταναλωτών ως μελών του ΙΝΚΑ, για την ενημέρωση των καταναλωτών, για τη λήψη και εκτύπωση των απαραίτητων εγγράφων, έχουν ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας, ιστοσελίδα και θυρίδες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και όλα αυτά τρέχουν παράλληλα με την προσπάθεια να γραφτεί ένα συνεκτικό νομικό κείμενο και να εξασφαλιστούν οι δέουσες αποδείξεις για το δικαστήριο. Όλα αυτά έχουν κόστος, το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:

Για την εγγραφή στο ΙΝΚΑ, κόστος 20 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται άπαξ
Για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, δηλαδή για την άσκηση της αγωγής στο Πρωτοδικείο, για την εισαγωγή της υπόθεσης στο Εφετείο και τέλος, για την αναιρετική δίκη ενώπιον του Αρείου Πάγου το κόστος είναι 50 ευρώ ανά συμμετέχοντα και ανά βαθμό δικαιοδοσίας.

Πώς μπορώ να πληρώσω τα παραπάνω ποσά; Είναι δυνατή η on line πληρωμή με τη χρήση χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας συναλλαγών, μέσω της επιλογής “Πληρωμή με κάρτα” που θα βρείτε στο μενού, στο επάνω δεξί μέρος αυτής της ιστοσελίδας. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της ασφαλούς υπηρεσίας πληρωμών της Viva Wallet.

Επίσης, η πληρωμή είναι δυνατή με κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
EUROBANK [ΙΒΑΝ GR9002600980000940201074408]
PIRAEUS BANΚ[IBAN GR6001710030006003010119163]

Αυτονόητο είναι ότι είναι δυνατή και η πληρωμή με μετρητά στην Γραμματεία της Συλλογικής Αγωγής (Ηρώδου Αττικού 6 , Χαλάνδρι Αττικής, α΄ όροφος). Σε αυτή την περίπτωση, λόγω της αυτοπρόσωπης παρουσίας, απαιτείται επιπρόσθετα η τήρηση όλων των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων (πχ υποχρεωτική χρήση μάσκας ffp2 κλπ).

Είμαι ήδη μέλος του ΙΝΚΑ. Θα πρέπει πάλι να πληρώσω; Σε αυτή την περίπτωση, απαλλάσσεστε από το ποσό της εγγραφής στο ΙΝΚΑ, ύψους 20 ευρώ. Όμως επιβαρύνεστε κανονικά τα υπόλοιπα κόστη, αφού αυτά αφορούν αποκλειστικά την οικονομική κάλυψη της διαδικασίας άσκησης της συλλογικής αγωγής.

Δεν τα καταφέρνω με τους υπολογιστές. Μπορώ να έρθω κάπου; Ασφαλώς. Η Γραμματεία της Συλλογικής Αγωγής βρίσκεται στην οδό Ηρώδου Αττικού 6, στο Χαλάνδρι Αττικής (α΄ όροφος) και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 9πμ έως τις 8μμ (πάντα τηρουμένων των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων). Πριν την επίσκεψή σας και προς αποφυγή πολύωρης αναμονής και ταλαιπωρίας είναι αναγκαίο να κλείσετε τηλεφωνικά ραντεβού σε κάποιο από τα τηλέφωνα 211 0135 199 και 211 0135 200.

Έχω άλλη ερώτηση/πρόβλημα. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω;Για οποιαδήποτε τυχόν απορία, που δεν καλύφθηκε από τα παραπάνω μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
211 0135 199 και 211 0135 200 (από τις 9πμ έως τις 8μμ, από Δευτέρα, έως Παρασκευή)
ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

Via tvxs.gr


ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας

 
εμφάνιση σχολίων